ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมอบรมหนีไฟประจำปี

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมอบรมหนีไฟประจำปีที่โครงการที่เรารับดูแล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของเราได้รับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี ตลอดจนสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย ✅🔥