วันต่อต้านการทุตจริตสากล

9 ธันวาคม วันต่อต้านการทุตจริตสากล ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly ) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2546 อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546

ทาง Property Aim Solutions ขอมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต การได้มาซึ่งความไม่โปร่งใสทุกรูปแบบ และขอเชิญชวนทุกท่านให้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น