วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 5 เมษายน 🪷
วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด