รู้ก่อนจ่าย “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ฉบับชาวคอนโด

รู้ก่อนจ่าย “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ฉบับชาวคอนโด เตรียมใช้อย่างเป็นทางการ กับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มาใช้แทน พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ในพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 13 มี.ค. 2562 ที่ผ่านมา และเริ่มจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

การคิดภาษีที่ดินแต่ละประเภทจะใช้มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินจากกรมธนารักษ์ โดยจะมีการปรับตามรอบบัญชีประเมินราคาทุก 4 ปี

สำหรับหลังแรก (ที่อยู่หลัก) จะยกเว้นภาษี

 แต่หลังที่สอง (ที่อยู่รอง) จะต้องเสียภาษี

หากอาศัยเองจะเสียภาษี 0.02% แต่ถ้าหากไม่ได้อาศัยเองจะต้องเสียภาษี 0.3%

ซึ่งภาษีห้องชุดจะคำนวณตามสูตรด้านล่างนี้เลย

ราคาประเมินห้องชุด x พื้นที่ห้องชุด (ตร.ม.) x อัตราภาษี

สำนักงานเขต จะทำการออกหนังสือแจ้ง ผู้เสียภาษีต้องชำระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี ให้ผู้เสียภาษีทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี หากไม่ได้ไปเสียภาษีที่ดินในระยะเวลาที่กำหนดจะมีเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ตามที่กำหนดไว้