วันเยาวชนแห่งชาติ

วันเยาวชนแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 ภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” ซึ่ง วันเยาวชนแห่งชาติ มีขึ้นเพื่อที่จะมุ่งเน้นให้เยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองเพื่อที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต