วันคนพิการแห่งชาติ

วันคนพิการแห่งชาติ วันคนพิการแห่งชาติในปี 2565 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน ซึ่งถูกกำหนดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถูกจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกคนได้พบปะสังสรรค์

และแสดงความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อให้คนทั่วไปร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญ คุณค่า และศักยภาพของผู้พิการไทย รวมถึงการสนับสนุนคุณภาพชีวิต และเยียวยาสุขภาพจิตของผู้พิการ เพื่อให้เขาเหล่านั้นไมได้รู้สึกด้อยค่า หรือรู้สึกว่าความพิการเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตแต่อย่างใด