กิจกรรมอบรมฝ่ายบุคคลของทีม HR Century21

หลักสูตรพัฒนาทักษะบุคลากรในด้านการจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ ที่เน้นให้เจ้าหน้าที่ได้ความรู้และความเข้าใจในสายงานอย่างครอบคลุม⚡️