นโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการดำเนินการจัดเก็บ ประมวลผลหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ และนำเสนอโครงการ ห้องชุด หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ลูกค้าอาจจะสนใจ
 • เพื่อจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลการใช้ รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ
 • ส่งให้แก่บุคคลที่สามหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด ได้เคารพและตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีการดำเนินตามกฎหมายคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับความคุ้มครองและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งนโยบายนี้จะใช้ในการดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด ที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านทุกช่องทางของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ เช่น การเข้าเยี่ยมชมติดต่อ ซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ การเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย (“Platform”) ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านสามารถค้นหา เยี่ยมชม ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น

 • บริการดูแลที่พักและบริหารโครงการ
 • ข่าวสาร โปรโมชัน ของผลิตภัณฑ์และการบริการ
 • การดำเนินการใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการผ่านเว็บไซต์
 • การดูแลความปลอดภัยและระบบวิศวกรรมอาคาร

ก่อนที่ท่านจะใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนี้ ขอความร่วมมือท่านศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งหากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทใคร่ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที หากท่านตกลงใช้งานต่อไป ถือว่าท่านยินยอมตามข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทมีนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1. คำนิยาม ข้อมูลส่วนบุคคล”หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ”หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
2.1 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับ โดยทางตรงหรือทางอ้อม อันประกอบด้วย

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทำงานรหัสไปรษณีย์ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) หมายเลขโทรศัพท์ บัตรเครดิต รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือนรถยนต์ที่ใช้งาน หมายเลขทะเบียนรถยนต์
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ที่อยู่จัดส่งเอกสาร รหัสไปรษณีย์ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) ID Line Facebook หมายเลขโทรศัพท์รายละเอียดผู้อ้างอิงรายละเอียดการติดต่อกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น
 • ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกผลิตภัณฑ์และการบริการ เช่น เหตุผลในการซื้อหรือเลือกที่อยู่อาศัยงบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เปรียบเทียบ ความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการข้อมูลการเข้าชมผลิตภัณฑ์และการบริการ
 • ข้อมูลจากการจัดกิจกรรม เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว แบบสอบถาม ข้อมูลจากการลงทะเบียน เป็นต้น
 • ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้จากกล้องวงจรปิด โดยจะบันทึกเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของบริษัทฯ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ ได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา
 • ข้อมูลซึ่งระบุตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ กรณีที่ท่านเปิดการใช้งานระบบ GPS ให้ถือว่าท่านให้ความยินยอมกับบริษัทในการเก็บรวบรวมและประมวลผลตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะใช้งานดังกล่าว อย่างไรก็ตามถ้าท่านต้องการปกปิดข้อมูลนี้ ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรมหรือปิดระบบ GPS บนโทรศัพท์มือถือของท่านได้
 • พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดยบริษัทมีสิทธิใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น
  • หมายเลขไอพี (IP address)
  • ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง
  • หน้าเว็บ (Web page) ที่เข้าเยี่ยมชม
  • เวลาที่เยี่ยมชม
  • เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของบริษัท
 • พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชั่น โดยจะมีการเก็บ log การใช้งานของท่านจากบนแอปพลิเคชั่นของทางบริษัท
 • ข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องให้ไว้แก่บริษัทและบริษัทสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องขอความยินยอม ได้แก่
  • การให้ข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ สัญญา หรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพื่อเข้าทำสัญญา หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการให้แก่ท่าน ตามที่ท่านประสงค์ หรือที่บริษัทได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือมีผลอื่นใดตามกฎหมาย
  • การให้ข้อมูลที่เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การเก็บภาพของท่านในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เป็นต้น
  • ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลทรัพย์สินข้อมูลระบบการรักษาความปลอดภัยภายในที่พักอาศัยหรือสำนักงาน ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยรวมถึงการบริหารอาคารที่พักอาศัย และสำนักงานซึ่งเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายของสิทธิต่าง ๆของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อน

2.2 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลของท่านโดยแปลงเป็นข้อมูลไม่ระบุตัวตนกรณีที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือโฆษณาอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัท นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามที่เว็บไซต์นั้น ๆ กำหนด โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

2.3 วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

 • ผ่านช่องทางของบริษัท เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic), เอกสารหรือด้วยวาจา เป็นต้น ตามแต่สถานการณ์ หรือ
 • ผ่านช่องทางของพาร์ทเนอร์/ผู้ให้บริการอื่น เช่น Facebook และ Line เพื่อการสร้างข้อมูลของท่าน (profiles) หรือตัวแทน (agent) หรือ ผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น ทางแอปพลิเคชัน (Application) ที่เกี่ยวเนื่องกับการอำนวยความสะดวกด้านการโครงการพักอาศัย สำนักงาน และระบบการรักษาความปลอดภัย

2.4 เด็ก

 • บริษัทไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากเด็กอายุน้อยกว่าเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด (“ข้อจำกัดด้านอายุ”) หากท่านมีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดด้านอายุ โปรดอย่าใช้บริการของบริษัท และอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่บริษัท
 • หากท่านเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองของเด็กที่มีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดด้านอายุและทราบว่าบุตรของท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่บริษัท โปรดติดต่อบริษัท และสามารถขอใช้สิทธิของท่านได้
 • หากท่านเป็นเด็กที่มีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดด้านอายุและมีความจำเป็นในการรับบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ขอให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง ของท่านให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือการใช้สิทธิของท่านตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม/การใช้/การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 เพื่อการแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น การจัดทำแผนการตลาดวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประเมินการบริการ รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท
3.2 เพื่อดำเนินการตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา รวมถึงกับคู่สัญญาที่บริษัทใช้บริการ เช่น แบ่งปันข้อมูลตำแหน่งพื้นที่ของท่าน กรณีบริษัทใช้บริการเพื่อการระบุตำแหน่งพื้นที่ของบุคคลอื่น เป็นต้น
3.3 เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล การศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน
3.4 เพื่อประโยชน์ด้านการบริหารจัดการโครงการที่พักอาศัย สำนักงาน หรือการบริหารจัดการพื้นที่ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาในการให้บริการ
3.5 เพื่อประโยชน์ด้านการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สินส่วนกลางของพื้นที่บริหารหรือตามแต่ที่ได้มีการการตกลงกันตามสัญญาจ้าง เป็นต้น
3.6 เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย เช่น การจดทะเบียนต่างๆ การใช้สิทธิเรียกร้องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น
3.7 เพื่อป้องกันหรือระงับเหตุอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพของบุคคลการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน เป็นต้น
3.8 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้แจ้งขณะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อหนึ่งข้อใดข้างต้นและ/หรือวัตถุประสงค์อื่นใดอันจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
3.9 บริษัทจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ เป็นการใช้ประมวลผลหรือเปิดเผยเท่าที่จำเป้นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลในบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแลหรือได้รับความยินยอมจากท่าน

4. ผู้ที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4.1 บริษัทพาร์ทเนอร์ของบริษัท พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
4.2 บุคคลอื่น และ/หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งหมายความรวมถึงตัวแทน ลูกจ้าง ผู้รับจ้างของบุคคลนั้นซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท การจัดกิจกรรมทางการตลาด การเสนอข้อมูลข่าวสารของบริษัทรวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เช่น การรับชำระเงิน การจัดทำข้อมูลเอกสาร ระบบเทคโนโลยีการส่งเอกสารและการวิจัย หรือ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารที่พักอาศัย สำนักงาน และการรักษาความปลอดภัยรวมถึงบุคคลที่ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการ การดูแลและพัฒนาระบบและแอปพลิเคชัน (Application)ที่เกี่ยวเนื่องกับการอำนวยความสะดวกด้านการพักอาศัย สำนักงาน
4.4 นิติบุคคลอาคารชุด หรือ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และ/หรือ ผู้บริหารอาคารชุด หรือผู้บริหารหมู่บ้านจัดสรร
4.5 คู่สัญญาของบริษัทซึ่งมีฐานะเป็นผู้ว่าจ้าง และ/หรือผู้รับบริการ ของบริษัท
4.6 หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลใดที่บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูล ภายใต้กฎหมาย ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือตามข้อตกลงที่บริษัทมีต่อหน่วยงานภาครัฐ หรือบุคคลอื่นใด หรือตามคำสั่ง หนังสือหมายเรียกของเจ้าหน้าที่รัฐ

5. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกบ้านในระบบงานสารสนเทศและจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานเพื่อให้ระบบงานสารสนเทศของบริษัทฯและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกบ้านมีความปลอดภัยโดยมีมาตรการดังนี้

5.1 จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าถึงได้โดยพนักงาน ตัวแทน คู่ค้า หรือบุคคลภายนอกการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถทำได้ตามเท่าที่กำหนดไว้หรือตามคำสั่งซึ่งบุคคลภายนอกจะต้องมีหน้าที่ในการรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5.2 จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
5.3 จัดการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป
5.4 มีกระบวนการจัดการกับกรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีที่ต้องสงสัยและต้องแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
5.5 เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกบ้านไว้ในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัทฯ และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดโดยมาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานทางกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.6 ในการกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล เราจะพิจารณาถึงจำนวน ลักษณะการใช้งานวัตถุประสงค์ในการให้บริการความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบและระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 ท่านที่เป็นเจ้าของข้อมูลสส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งได้ให้ไว้และอยู่ในความควบคุมของบริษัทหรือขอให้เปิดเผยการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมเว้นแต่เป็นการคุ้มครองเจ้าของข้อมูลหรือสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลหรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
6.2 ท่านสามารถแจ้งยกเลิกหรือถอนความยินยอมให้บริษัทใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ได้ซึ่งภายหลังจากการยกเลิกหรือถอนความยินยอมหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง ดังกล่าวแล้วบริษัทอาจไม่สามารถให้บริการหรือดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ต่อท่านได้ หรือตามที่ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลไว้เพื่อการตรวจสอบการให้บริการแก่ท่าน ในฐานะ ลูกค้า ผู้ใช้บริการ เจ้าของร่วมผู้พักอาศัยผู้ติดต่อ คู่สัญญาไว้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ หรือเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยบริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นอีกต่อไป
6.3 หากบริษัทไม่ดำเนินการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ท่านสามารถขอให้บริษัทดำเนินการทำลาย ลบ หรือระงับใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

 • สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการ เป็นต้น
 • ท่านสามารถดำเนินการตามสิทธิข้างต้น สำหรับผู้ใช้บริการของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์จำกัด แจ้งผ่านโทร 02 650 5547-8 โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำขอของท่าน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำขอดังกล่าว

7. กิจการเกี่ยวกับการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในกรณีที่บริษัทส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตลาด และการส่งเสริมการตลาด รวมถึงผลิตภัณฑ์ การบริการและกิจการที่น่าสนใจให้แก่ท่าน หากท่านตกลงรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแล้วประสงค์จะยกเลิกการรับข้อมูลดังกล่าวท่านสามารถดำเนินการได้โดยแจ้งผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 02 650 5547-8

8. ข้อยกเว้นการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

8.1 ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วตั้งแต่เวลาท่านได้เปิดเผยข้อมูลให้บริษัทหรือถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยมิใช่ความผิดของบริษัท
8.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจากท่านไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการอนุญาตโดยวิธีการอื่นใด
8.3 การเปิดเผยข้อมูลตามความจำเป็น เนื่องจากกระทำตามกฎหมาย คำสั่ง กฎข้อบังคับ คำสั่งศาล หน่วยงานของรัฐ หรือตามความจำเป็นอื่นใด

9. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บริการแก่ท่านหรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ เว้นแต่ มีกฎหมายกำหนด และ/หรือเหตุจำเป็นอื่นใดที่จำเป็นต้องจัดเก็บเกินกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้นเมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว บริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากฐานข้อมูลของทั้งข้อมูลที่เก็บในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) และ/หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft Copy) ต่อไป

10. การปรับปรุงนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล / การติดต่อบริษัท

10.1 บริษัทอาจมีการปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดหรือบางส่วน ถ้ามีการแก้ไข บริษัทจะปรับปรุงนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทางเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่นของบริษัท
10.2 ผู้ใช้งานสามารถแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ติดต่อได้โทรศัพท์หมายเลข 02 6505547-8 ทั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงให้ดุลยพินิจของบริษัทถือเป็นที่สุด อย่างไรก็ดี บริษัทขอแนะนำให้ท่านโปรดเข้ามาติดตามตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราวเนื่องจากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ

11. ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล หากท่านต้องการติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีข้อสงสัย รวมทั้ง มีข้อร้องเรียนใดๆเพิ่มเติม) ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่น จำกัด
  333/22 อาคารยูไนเต็ด ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ17) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 • วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
 • อีเมล: c21pa@century21.co.th
  โทรศัพท์ : 02 650 5547-8
  โทรสาร : 02 650 5549
 

เมื่อท่านตกลงยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าท่านยอมรับว่าการใช้บริการใดๆ
ของบริษัทถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมด และการตกลงยอมรับดังกล่าวนี้มีผลสมบูรณ์