งานวิทยากรอบรม

งานวิทยากรอบรม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 16.30 น.
คุณสามภพ บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะอุปนายก สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้ทำหน้าที่วิทยากร อบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคารรุ่น 2” ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 27 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ในหัวข้อ “ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สิน ”