D-M-H-T-T คืออะไร?

D-M-H-T-T คืออะไร? กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือให้ประชาชนป้องกันตนเองในช่วงสงกรานต์ โดยยึดหลัก D-M-H-T-T ได้แก่
D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด
M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อออกจากบ้าน
H : Hand Washing ล้างมือสม่ำเสมอ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อ ในกรณีที่มีอาการเข้าข่ายสุ่มเสี่ยงต่อโรคระบาดโควิด
T: Thai Cha Na สแกนแอพลิเคชัน ไทยชนะ ทุกครั้งที่ เข้า – ออก สถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการตรวจสอบข้อมูล ช่วงเวลาการไปสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมโรคระบาด

ซึ่งในส่วนของประชาชนที่กำลังทยอยกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประกอบกับข่าวการแพร่ระบาดของ“โควิด-19” ระลอกใหม่ ซึ่งเป็นระลอกที่สาม การระบาดคราวนี้เป็น“เชื้อกลายพันธุ์”ที่มีแหล่งระบาดเริ่มแรกมาจากประเทศอังกฤษ จนเวลานี้ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก เคยมีเชื้อแพร่เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยผู้ที่เดินทางขาเข้ามาจากประเทศอังกฤษ ขอให้เตรียมอุปกรณ์สำหรับป้องกันตนเองระหว่างการเดินทางให้พร้อม เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ยาประจำตัว และ ล้างมือสม่ำเสมอ ด้วยสบู่ฆ่าเชื้อ และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อหลังจากที่แวะสถานที่ต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคระบาด COVID – 19

จดบันทึกประวัติการเข้า – ออก การเดินทางของตนเองด้วยแอพลิเคชันไทยชนะ เพื่อให้ง่ายและ เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรค และพยายามสังเกตอาการตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากมีไข้และมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงโดยทันที โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ คนชรา เด็ก สตรีตั้งครรภ์ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  จะต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการป่วยจะมีความเสี่ยงมากกว่ากลุ่มปกติ อาจเป็นเหตุทำให้เสียชีวิตได้