การประชุมใหญ่สามัญประจำปี เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะมีวาระสำคัญต่าง ๆ ในการพิจารณา และลงมติร่วมกันระหว่างท่านเจ้าของร่วม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์กับเจ้าของร่วมทุกคน ในการอาศัยอยู่ร่วมกัน ในการประชุมจะให้เจ้าของร่วมทุกคนลงคะแนนเสียงเพื่อรับรองวาระต่าง ๆ ซึ่งก็ยังมีเจ้าของร่วมอีกจำนวนมากที่ อาจจะไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมหรืออาจมีเหตุผลต่าง ๆ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และก็มีคำถามเกิดขึ้นมาก เช่น

  1. องค์ประชุมไม่ครบ จะเกิดอะไรขึ้น ? : องค์ประชุมไม่ครบก็ไม่สามารถประชุมได้ ซึ่งการจัดประชุมแต่ละครั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการเตรียมงาน เช่น ค่าเช่าห้องประชุม การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม ค่าส่งไปรษณีย์เล่มประชุม อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการประชุมที่เกี่ยวข้อง

  2. เปิดประชุมไม่ได้ แล้วยังไงต่อ ? : ไม่สามารถประชุมได้วันนั้นก็ทำให้ลูกบ้านที่เข้าร่วมประชุมเสียเที่ยว เสียค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมไปฟรี ๆ ไม่สามารถโหวตวาระต่าง ๆ ได้ และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดงานใหม่ ซึ่งสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ

  3. หากเจ้าของห้องมาเองไม่ได้ ทำยังไงดี ? : สามารถมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมแทนได้ เพื่อช่วยให้มีการออกคะแนนเสียงและสามารถเปิดประชุมได้ตามกฏหมาย

25% หรือ 1 ใน 4 ของจำนวนทั้งหมด
หรือหากคิดง่าย ๆ 25% ถ้ามา 250 ห้อง จาก 1,000 ห้อง  ก็สามารถเปิดประชุมได้แล้ว

เห็นความสำคัญของการประชุมแต่ละครั้งกันแล้วใช่ไหมคะ การที่นัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ก็ถือเป็นการประชุมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเราเอง ดังนั้น อย่าลืมเข้าร่วมประชุมกันนะคะ เพราะการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ของตัวเราเองค่ะ