NEWS & Update Property Aim Solutions

Knowledge

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก มีขึ้นครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นภัยอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกมีขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ

Read More »
Knowledge

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity: IDB)

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อเดือนธันวาคม 2543 (ค.ศ. 2000) ให้วันที่ 22 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

Read More »
Knowledge

วันกาชาดโลก

วันกาชาดโลก ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ นายอังรี ดูนังต์ ซึ่งเกิดเมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2371

Read More »
Knowledge

วันฉัตรมงคล

“วันฉัตรมงคล” คือ พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร หรือ วันฉัตรมงคล ซึ่งจะกระทำในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก มีความเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นขั้นตอนตามโบราณราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์ไทยได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการ ด้วยการถวายน้ำอภิเษก โดยแบ่งออกเป็น

Read More »
Knowledge

วันแรงงาน 1 พฤษภาคม

วันแรงงานสากล เริ่มมีขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ประกอบการใช้เครื่องจักรควบคู่กับแรงงานมนุษย์โดยที่ไม่ได้ระบุ สวัสดิการหรือข้อตกลงที่ชัดเจนต่อลูกจ้าง จนกระทั่งราวปี พ.ศ. 2432 ขบวนแรงงานในสหรัฐอเมริกาได้มีข้อเรียกร้องให้กำหนดชั่วโมงการทำงานสูงสุดวันละ 8 ชั่วโมง

Read More »
Knowledge

ความเสี่ยงในการติดเชื้อผ่านกล่องพัสดุ

ความเสี่ยงในการติดเชื้อผ่านกล่องพัสดุ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อโคโรนาไวรัส ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของทุก ๆ ท่าน ซึ่งหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ คือการซื้อของจากการซื้อของตาม ห้าง ร้านสะดวกซื้อ แปรเปลี่ยนเป็นการซื้อของออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงในการออกไปข้างนอกและเลี่ยงในการออกไปสัมผัสผู้อื่น

Read More »
Knowledge

เทศกาลสงกรานต์

วันสงกรานต์ ถือได้ว่าเป็นที่คนไทยส่วนมากนั้นจะกลับภูมิลำเนาเพื่อกลับไปหาครอบครัว เนื่องจากลูกหลานที่ไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนจะได้เดินทางกลับมาพบปะญาติพี่น้องอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา อีกทั้งยังเป็นเทศกาลที่เปรียบเสมือนวันปีใหม่ไทย ซึ่งครอบครัวจะได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตตลอดทั้งปี ประวัติความเป็นมาของวันสงกรานต์ สำหรับคำว่า “สงกรานต์” มาจากภาษาสันสกฤตว่า “สํ-กรานต”

Read More »
Knowledge

วันครอบครัว

วันครอบครัว มีขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและรู้ คุณค่าของสถาบันครอบครัว โดยเป็นการถือโอกาสใช้เวลาว่างในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้คนในครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาและทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว และสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว อีกทั้งช่วงเทศกาลสงกรานต์ถือเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อรวมญาติ

Read More »